مهندس علی ناظری نسب

کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک،طراح و برنامه نویس سیستم های الکترونیکی